नेपालको बैदेशिक रोजगार ‌ ऐन २०६४, २०७२ को संशोधन सहित

नेपालको बैदेशिक रोजगार ‌ ऐन २०६४, २०७२ को संशोधन सहित

नेपालको बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, २०७२ को संशोधन सहित

बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, २०७२ को संशोधन सहित

Foreign Employemnt Act of Nepal 2064 with amendment of 2072

Leave a Reply